Haklar: İnsan, Hayvan, Canlı

2 Nisan 2022
Postane, İstanbul

Hakların ortaya çıkışı göreli olarak yenidir. Başta bir avuç kimsenin sahip olabildiği güvenceler zamanla ötekilere yayılmış ve sosyal hareketlerin sağladığı kazanımların, karar vericilerin geçirdiği dönüşümlerin ve yükselen değerlerin sonucu olarak “hak” kavramı ortaya çıkmıştır. Haklar: İnsan, Hayvan, Canlı, bir cinsiyetten diğer cinsiyetlere, bir ırktan diğer ırklara ve bir türden diğer türlere doğru genişleyen, diğer bir deyişle, ayrıcalıklı azınlıklardan katmanlı çoğunluklara doğru yönelen hakları hukuk bağlamında tartışır.

Hilâl Şarbak

Küresel Hayvan Hukuku: Sorunlar, Gelişmeler ve Beklentiler

Özet

Bu oturum, “küresel hayvan hukuku” olarak anılan uluslararası hukuk alt disiplinini doğuran koşulları, bu alanda yapılan çalışmaları ve bu çalışmaların hayvanların koşullarını sahiden iyileştirebilmek bakımından neler vaat ettiğini konu edinecektir. Oturumun temel sorusu şudur: Küresel hayvan hukuku çalışmaları, hukukun hayvanlar ile kurduğu ilişki bakımından ne ölçüde devrimseldir? 

*İnsan olmayan tüm hayvanları tanımlamak için kullanılan “hayvan” tabirinin, on milyonlarca hayvan türünü içinde barındıran heterojen bir olguyu tek bir homojen özneye indirgediği ve bu yönüyle insan-hayvan arasındaki farazi hiyerarşiyi yeniden ürettiği doğrudur. Üstelik, homo sapiens türünün de hayvanlar âlemine dahil olması -insana karşı kullanıldığında- hayvan tabirini anlamsız kılmaktadır. Bu sebeple, hayvan çalışmaları literatüründe “hayvan” yerine “insan olmayan hayvan” tabirinin kullanılması tercih edilegelmişse de insandışındaki hayvan türlerinin “insan olmama” unsuru üzerinden tanımlamak da pekâlâ eleştiriden azade değildir. Bu oturumda “hayvan” tabirinin tercih edilmesinin sebebi, anlatımda duruluğun öncelenmesidir; bu tercihle anılan semantik tartışmada bir taraf olmak amaçlanmamıştır.

Turgut Tarhanlı

İfade Özgürlüğü ve Sanatsal Yaratıcılık

Özet

Serkan Köybaşı

Ekolojik Çöküşü Anayasacılıkla Durdurmak

Özet

Hilâl Şarbak

Serkan Köybaşı

Turgut Tarhanlı